A Gyakran Ismételt Kérdésekhez (GYIK) adott értelmezés tájékoztató jellegű, ezért a jogalkalmazás során kötelező erővel nem bír, egy esetleges jogvita esetén jogi kötőerővel nem rendelkezik. A GYIK az újonnan érkező, és tartalmukban az eddigiektől eltérő kérdések feldolgozását követően folyamatosan frissítésre kerül.

Gyakori kérdések

A VIZA egy mozaikszó, a Vendég Információs Zárt Adatbázis elnevezés kezdőbetűinek összeolvasásával keletkezett. A VIZA a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § szerinti turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított tárhely, így ahol a vonatkozó turisztikai jogszabályok tárhelyet említenek, azon a továbbiakban, a teljes honlapon a VIZA rendszert értjük.

Az okmányok beolvasásának, és az azon lévő adatok VIZA rendszerben történő tárolásának jogszabályi alapját a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény biztosítja. A törvény meghatározza az adatok kezelésével összefüggő kötelezettségeket is: „A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.” A szálláshely-szolgáltatónak, mint adatkezelőnek egyéni adatkezelési tájékoztatóval kell rendelkezniük.

A szálláshely-szolgáltató tárolja a szálláshelykezelő szoftverében a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevőnek a jogszabályban meghatározott adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig. Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerbe. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra, ezt követően az adat a VIZA rendszerből is törlésre kerül.

A VIZA rendszer jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólag a szálláshely-szolgáltató azonosítása céljából a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól veszi át az egyes szálláshelyek név és címadatait, más irányú adatkapcsolat nincs a két rendszer között. A rendőrség a VIZA rendszer adatain a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, a körözési eljárás lefolytatása érdekében végezhet célzott keresést egy konkrét adatsorra vonatkozóan, de a VIZA rendszer teljes adattartalma a rendőrség számára sem ismerhető meg. A turisztikai tárhelyszolgáltató és a kulcsszolgáltató számára az adatok szintén nem megismerhetőek, abba betekintési jogosultsága és erre technikai lehetősége egyik érintett szervezetnek sincs.

Az okmányolvasónak képesnek kell lennie a törvényben feltüntetett és az okmányokon szereplő adatok beolvasására. Az okmányolvasó a beolvasott adatokat a szálláshelykezelő szoftvernek adja át.

Igen, amennyiben a jogszabály által elvárt VIZA rendszerbe történő adattovábbításra a mobiltelefonos okmányolvasóval összekapcsolt szálláshelykezelő szoftver igazolással rendelkezik.

A szálláshelykezelő szoftverek – amelyek rendelkeznek a turisztikai tárhelyszolgáltató által kiállított VIZA adatszolgáltatási képességre vonatkozó igazolással – az adatokat az adatküldő modul segítségével továbbítják zárt, titkosított formában, biztonságos interfészen keresztül a VIZA rendszerbe.

Az egyes szálláshelykezelő szoftverek szolgáltatói tudnak arról tájékoztatást adni, hogy melyik okmányolvasó használható az adott szálláshelykezelő szoftverrel. Az okmányolvasók beszerzése és folyamatos üzemben tartása a szálláshely-szolgáltató felelőssége. A Magyar Turisztikai Ügynökség a legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel üzemeltető szálláshelyek számára ingyenesen biztosítja a VENDÉGEM szálláshelykezelő szoftvert, amely maradéktalanul képes ellátni az okmányolvasással és az adattovábbítással kapcsolatos feladatokat is.

A rendőrség a VIZA rendszerben tárolt adatokban informatikai eszköz útján végezhet keresést, amelynek eredményeként azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel vagy szerepelt igénybe vevőként.

A rendőrség a szálláshely-szolgáltatót keresi meg − ahogyan eddig is − konkrét további adatigény esetén, figyelemmel arra, hogy az adott vendég adatainak vonatkozásában a szálláshely-szolgáltató az adatkezelő. A rendőrség adatkéréseit a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen köteles teljesíteni. Ilyen esetben a rendőrségi megkeresésben foglaltak szerint szükséges eljárni.

A rendőrség számára egy speciális lekérdező rendszer áll rendelkezésre, annak érdekében, hogy kizárólag célzottan kereshessen rá egy adott személyre, és senkinek se legyen rálátása a teljes adatbázisra. A lekérdezés eredményeként a rendőrség kizárólag azt az adatot ismerheti meg, hogy a keresésben érintett személyt mely szálláshelyen regisztrálták igénybe vevőként.

A szálláshely-szolgáltatót törvény kötelezi arra, hogy a vendég érkezésekor a személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányán lévő adatokat okmányolvasóval beolvassa, és a szálláshelykezelő szoftverén keresztül, a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse. A vendéget a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§ (1) bekezdése kötelezi arra, hogy okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak: „Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon − felhívásra − bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.”
Az adatokat a szálláshely a 14 év alatti vendégek esetében képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének új feltétele, hogy a 14. életévét betöltött igénybe vevő a személyazonosításra alkalmas okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak annak érdekében, hogy annak adatait a VIZA rendszerben rögzíteni lehessen. A jogszabály alapján az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A VIZA rendszerbe adatok továbbítására a szálláshely-szolgáltató 2021. szeptember 1. napjától köteles.

Az adatokat a szálláshely a 14 év alatti vendégek esetében képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.

A hatályos jogszabály szerint amennyiben a 14. életévét betöltött vendég a személyazonosításra alkalmas okmányát, illetve útiokmányát nem mutatja be, a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
Az adatokat a szálláshely a 14 év alatti vendégek esetében képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.
A szálláshely-szolgáltatás egy polgári jogi megállapodás alapján történik, amely a szálláshely-szolgáltató és a vendég között jön létre. Amennyiben a vendég nem mutatja be az okmányait a szálláshely-szolgáltatónak, szálláshely-szolgáltatás megtagadása kötelező a szolgáltató részéről, a szálláshely-szolgáltatónak nincs mérlegelési jogköre, ebben az esetben a vendég az, aki nem teljesíti a megállapodásból őt terhelő kötelezettséget. Arra az esetre tehát, ha a vendég nem mutatja be az okmányait, szerződésszegés általános szabályai, illetve a szállás lemondásának szabályai alkalmazhatóak. A lemondásra vonatkozó szabályokról – arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás árának mekkora részét kell megfizetnie a vendégnek – a felek a polgári jog szabályai szerint állapodnak meg egymás között (pl. általános szerződési feltételek keretében).

Az okmányokról gépi úton, azaz okmányolvasóval leolvasható személyes adatok szenzitív adatoknak minősülnek, ezért az adatok továbbítása és tárolása biztonsági szempontból kiemelten fontos. Ennek érdekében a VIZA rendszer csak olyan adatot fogad be, amelyet előzőleg egy megfelelő kulccsal titkosítottak. A titkosítási kulcs minden személy adatai esetében eltérő. A VIZA rendszer üzemeltetője a törvényi előírásoknak megfelelően nem tudja feloldani a titkosítást, így nem ismerheti meg a tárolt adatokat.

A vendég köteles személyazonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatni. Ez a folyamat azonban történhet más helyszínen is, például abban az esetben, ha a szálláshely-szolgáltató a szálláshelytől eltérő helyen adja át a kulcsot.
Ezen túlmenően a szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftvere segítségével lehetőséget biztosíthat a vendége számára, hogy a törvényben előírt személyes adatait okmányáról távolról, digitálisan, okmányolvasás útján, saját maga olvassa be.
A vendég által megadott adatok ellenőrzése − a VIZA rendszerbe való továbbítást megelőzően – továbbra is a szálláshely-szolgáltató felelőssége. Ezért a távoli okmányolvasás során megadott adatok tekintetében, legkésőbb a vendég érkezésekor, a szálláshely-szolgáltatónak meg kell győződnie a személy azonosságáról, és az előzetesen rögzített adatok valódiságáról. Az ellenőrzés megtörténhet a vendég érkezése előtt is, akár egy videóhívás, akár az egyezőséget bizonyító digitális kép útján.

Az okmányolvasót az okmányok bemutatásakor az adatok szálláshelykezelő szoftverbe történő rögzítéséhez kell használni.
Ezen túlmenően a szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftvere segítségével lehetőséget biztosíthat a vendége számára, hogy a törvényben előírt személyes adatait okmányáról távolról, digitálisan, okmányolvasás útján, saját maga olvassa be.
A vendég által megadott adatok ellenőrzése − a VIZA rendszerbe való továbbítást megelőzően – továbbra is a szálláshely-szolgáltató felelőssége. Ezért a távoli okmányolvasás során megadott adatok tekintetében, legkésőbb a vendég érkezésekor, a szálláshely-szolgáltatónak meg kell győződnie a személy azonosságáról, és az előzetesen rögzített adatok valódiságáról. Az ellenőrzés megtörténhet a vendég érkezése előtt is, akár egy videóhívás, akár az egyezőséget bizonyító digitális kép útján.

A piacon számos okmányolvasó elérhető, eltérő technikai paraméterekkel és teljesítménnyel. A VIZA rendszer számára történő adattovábbításhoz olyan okmányolvasót lehet használni, amely az adattovábbításra igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverekkel együtt tud működni és képes a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatokat beolvasni. Ezek köréről az adott szálláshelykezelő szoftver gyártójától, forgalmazójától szükséges tájékozódni. A VENDÉGEM szoftverhez nem kell önálló okmányolvasó készüléket csatlakoztatni, mert a VENDÉGEM mobilalkalmazás rendelkezik önálló okmányolvasó modullal. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése az okmányolvasón keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.

Magyar állampolgárságú vendég azonosítására érvényes személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél is elfogadható. Az Európából érkező vendégektől a személyi igazolvány, útlevél és vezetői engedély fogadható el. Harmadik országból érkező vendégtől kizárólag az útlevél fogadható el személyi azonosításra és okmányolvasásra.

A jogszabály a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) számára kizárólag statisztikai adatok szolgáltatását írja elő. Ez azt jelenti, hogy az NTAK számára a szálláshelykezelő szoftverben a szálláshely-szolgáltató által kizárólag a vendégek tartózkodásával összefüggő statisztikai jellegű és forgalmi adatok rögzítése és beküldése kötelező. Az NTAK-ba továbbra sem érkeznek személyes adatok. A VIZA rendszer az NTAK-tól teljesen elkülönült rendszer. A VIZA rendszerbe kerülnek be titkosított módon azok a személyes adatok, amelyeket a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül rögzített a szálláshelykezelő szoftverben. Az NTAK és VIZA tehát két önálló rendszer, amely önálló rendszerekhez két egymástól teljesen elkülönült informatikai csatornán keresztül csatlakoznak a szálláshelykezelő szoftverek.

A személyazonosításra szolgáló okmány bemutatását a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltételként jogszabály írja elő. Ezzel együtt jogszabály rendelkezik arról is, hogy jogszabályban meghatározott esetekben az okmány bemutatása kötelező. Fentiekre tekintettel a szálláshely-szolgáltató ÁSZF nélkül is jogszerűen kéri a vendégtől az okmány bemutatását. Javasolt azonban a fentiek alapján az adatkezelési tájékoztató, és az ÁSZF felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.

A piacon számos okmányolvasó elérhető, ezek működése eltérő lehet. Az egyes okmányolvasók technikai szükségleteiről a gyártó vagy forgalmazó tud pontos felvilágosítást adni. Az szálláshelynél használható okmányolvasók köréről az adott szálláshelykezelő szoftver gyártójától, forgalmazójától szükséges tájékozódni. A VENDÉGEM szoftverhez nem kell önálló okmányolvasó készüléket csatlakoztatni, mert a VENDÉGEM mobilalkalmazás saját okmányolvasó modullal fog rendelkezni.

Igen. A jogszabályban a VIZA rendszer felé előírt csatlakozási kötelezettség – így az adattovábbítási kötelezettség − elmulasztása szankciókat vonhat maga után. A csatlakozás – így az adattovábbítás − elmaradását a területileg illetékes kereskedelmi hatóság szankcionálja.

Mivel a jogszabály nem tesz különbséget a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők között állampolgárság alapján sem, így minden, magyarországi szálláshelyen megszálló 14. életévét betöltött vendég adatait a személy azonosítására szolgáló okmányból, okmányolvasó segítségével kell rögzíteni a szálláshelykezelő szoftverben.
Az adatokat a szálláshely a 14 év alatti vendégek esetében képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.
Az okmányok olvasására olyan okmányolvasót lehet használni, amely együtt tud működni olyan szálláshelykezelő szoftverrel, ami a turisztikai tárhelyszolgáltató igazolásával rendelkezik arra nézve, hogy képes a VIZA rendszer számára adatot továbbítani. Érdemes olyan okmányolvasót választani a piacon elérhetőek közül, amely felismer minden típusú útlevelet. A VENDÉGEM ingyenesen használható szoftver okmányolvasó modulja a magyar személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél, az európai személyi igazolványok, útlevelek és jogosítványok, valamint a harmadik országból érkező vendég esetében az útlevél okmányolvasásra is alkalmas.

Igen. A jogszabály nem tesz különbséget a szálláshely-szolgáltatók között típus alapján, tehát minden szálláshely-szolgáltatónak egyformán jogszabályi kötelezettsége az okmányolvasó használata.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftverbe főszabály szerint okmányolvasón keresztül rögzítheti a vendég azonosítására szolgáló okmányból az adatokat, ehhez a 14. életévét betöltött vendégnek az azonosításra alkalmas okmányait be kell mutatnia. Ellenkező esetben a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Ha nem a szálláshely-szolgáltató személyesen, akkor pl. alkalmazottja vagy megbízottja is elláthatja az okmányolvasási feladatokat, ennek megszervezése a szálláshely-szolgáltató feladata és felelőssége.
Ezen túlmenően a szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftvere segítségével lehetőséget biztosíthat a vendége számára, hogy a törvényben előírt személyes adatait okmányáról távolról, digitálisan, okmányolvasás útján, saját maga olvassa be.
A vendég által megadott adatok ellenőrzése − a VIZA rendszerbe való továbbítást megelőzően – továbbra is a szálláshely-szolgáltató felelőssége. Ezért a távoli okmányolvasás során megadott adatok tekintetében, legkésőbb a vendég érkezésekor, a szálláshely-szolgáltatónak meg kell győződnie a személy azonosságáról, és az előzetesen rögzített adatok valódiságáról. Az ellenőrzés megtörténhet a vendég érkezése előtt akár egy videóhívás útján is.
A VIZA rendszerhez történő csatlakozást – így az adattovábbítást is − a területileg illetékes kereskedelmi hatóság ellenőrzi.

Azt a társaságot keresse, ahonnan az okmányolvasót beszerezte vagy a szálláshelykezelő szoftver gyártóját, forgalmazóját. A VENDÉGEM alkalmazás használata közben felmerülő kérdés vagy probléma esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz a 06-1-550-1855-ös telefonszámon vagy a turisztika@1818.hu e-mail címen.

A szálláshelykezelő szoftver tud visszajelzést adni az adatok beküldésének sikerességéről vagy sikertelenségéről.

A piacon számos okmányolvasó elérhető, akár egymástól eltérő technikai megoldásokkal is. A VIZA rendszer számára történő adattovábbításhoz olyan okmányolvasót lehet használni, amely az adattovábbításra igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverekkel együtt tud működni. Ezek köréről az adott szálláshelykezelő szoftver gyártójától, forgalmazójától szükséges tájékozódni. A választott okmányolvasó beszerzése, üzemeltetése és szervizelése – a szálláshelyen használt többi eszközhöz hasonlóan – a szálláshely-szolgáltató feladata.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő bejelentkezésekor az okmányolvasó segítségével a jogszabályban előírt adatokat rögzíti a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen. A szálláshely kezelő szoftverbe történő manuális adatrögzítésre kivételes esetben van lehetőség, ilyen például a technikai meghibásodás is, de ebben az esetben is törekedni kell az okmányolvasó használatát akadályozó körülmény mihamarabbi elhárítására.

Adatkezelési tájékoztatóval minden szálláshely-szolgáltatónak rendelkeznie kell. Ahogy korábban, úgy a VIZA rendszer bevezetését követően is a szálláshely-szolgáltató az adatkezelő, míg a turisztikai tárhelyszolgáltató az adatfeldolgozó, ezért továbbra is a szálláshely-szolgáltatóknak kell adatkezelési tájékoztatóról gondoskodni. Mivel minden szálláshely-szolgáltató egyedileg határozza meg, hogy milyen személyes adatokat rögzít, milyen céllal és azokat mennyi ideig tárolja, ezért az adatkezelési tájékoztatókat is szálláshelyre és szálláshely-szolgáltatóra szabva szükséges elkészíteni. A tájékoztató elkészítésében szakember (adatvédelmi tisztviselő, ügyvédi iroda) tud segítséget nyújtani.

Amennyiben szálláshely-szolgáltatást vesznek igénybe, annak tényleges hosszától függetlenül az adatszolgáltatás esetükben is kötelező.

A piacon számos okmányolvasó elérhető. A VIZA rendszer számára történő adattovábbításhoz olyan okmányolvasót lehet használni, amely az adattovábbításra igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverekkel együtt tud működni. Ezek köréről az adott szálláshelykezelő szoftver gyártójától, forgalmazójától szükséges tájékozódni. A legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel üzemeltető szálláshelyek által használt VENDÉGEM szoftverhez nem kell önálló okmányolvasó készüléket csatlakoztatni, mert a VENDÉGEM mobilalkalmazás rendelkezik okmányolvasó modullal. A választott okmányolvasó beszerzése, üzemeltetése és szervizelése – a szálláshelyen használt többi eszközhöz hasonlóan – a szálláshely-szolgáltató feladata.

Arról, hogy a szállásadó visszafizeti-e, milyen módon fizeti vissza az előleget vagy az előre megfizetett teljes szállásdíjat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az adott szálláshely általános szerződési feltételei rendelkeznek.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftverbe főszabály szerint okmányolvasón keresztül rögzítheti a vendég azonosítására szolgáló okmányból az adatokat a szálláshelykezelő szoftverben. Ehhez a 14. életévét betöltött vendégnek az azonosításra alkalmas okmányait be kell mutatnia. Ellenkező esetben a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Ha nem a szálláshely-szolgáltató személyesen, akkor pl. alkalmazottja vagy megbízottja is elláthatja az okmányolvasási feladatokat, ennek megszervezése a szálláshely-szolgáltató feladata és felelőssége. Ez a folyamat azonban történhet más helyszínen is, például abban az esetben, ha a szálláshely-szolgáltató a szálláshelytől eltérő helyen adja át a kulcsot.
Ezen túlmenően a szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftvere segítségével lehetőséget biztosíthat a vendége számára, hogy a törvényben előírt személyes adatait okmányáról távolról, digitálisan, okmányolvasás útján, saját maga olvassa be.
A vendég által megadott adatok ellenőrzése − a VIZA rendszerbe való továbbítást megelőzően – továbbra is a szálláshely-szolgáltató felelőssége. Ezért a távoli okmányolvasás során megadott adatok tekintetében, legkésőbb a vendég érkezésekor, a szálláshely-szolgáltatónak meg kell győződnie a személy azonosságáról, és az előzetesen rögzített adatok valódiságáról. Az ellenőrzés megtörténhet a vendég érkezése előtt is, akár egy videóhívás, akár az egyezőséget bizonyító digitális kép útján.
A VIZA rendszerhez történő csatlakozást – így az adattovábbítást is - a területileg illetékes kereskedelmi hatóság ellenőrzi.

Igen. Minden év végén elvégzésre kerül az a szűrés, amely a jogszabályban meghatározott időszaknál korábban rögzített és titkosítva tárolt személyes adatokat nem visszaállítható módon törli a VIZA rendszerből.

Nem, lejárt okmány nem alkalmas a vendég személyazonosítására. A Turizmus tv. 9/H.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyazonosításra alkalmas okmányát szükséges bemutatni az adatok rögzítése céljából a szálláshely-szolgáltató számára, az adott személy azonosítása pedig kizárólag érvényes okmánnyal történhet, a lejárt okmány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján érvénytelen. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján érvénytelen a személyazonosító igazolvány, ha

  1. megszűnt a személyazonosító igazolványra való jogosultság,
  2. hamis vagy meghamisították,
  3. érvényességi ideje lejárt,
  4. a használatára jogosult meghalt,
  5. a személyazonosság megállapítására alkalmatlan, megrongálódott,
  6. elvesztését, megsemmisülését vagy eltulajdonítását bejelentették, valamint, ha azt bevonták vagy szabálysértési, illetve büntetőeljárásban lefoglalták,
  7. jogosulatlan felhasználása okán szabálysértési vagy büntetőeljárás indult.

Az adatokat a szálláshely a 14 év alatti vendégek esetében képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.

Egy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal minden polgár köteles rendelkezni, és azt magánál tartani. Személyazonosításra alkalmas okmány

  1. a személyazonosító igazolvány,
  2. az útlevél és
  3. a kártyaformátumú, 2001. január 1-je után kiállított jogosítvány.

Amennyiben a 14. életévét betöltött szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel, és állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, vagy adatváltozás miatt újat igényelt, - kérelmére - ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni. Ebben az esetben az ideiglenes személyazonosító igazolvány – az érvényességi ideje alatt – egyenértékű az állandó személyazonosító igazolvánnyal, így a szálláshelyre történő bejelentkezés és adatrögzítés során a szálláshely-szolgáltató köteles azt elfogadni.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A szálláshely-szolgáltatás egy polgári jogi megállapodás alapján történik, amely a szálláshely-szolgáltató és a vendég között jön létre. Amennyiben a vendég nem mutatja be az okmányait a szálláshely-szolgáltatónak, szálláshely-szolgáltatás megtagadása kötelező a szolgáltató részéről, a szálláshely-szolgáltatónak nincs mérlegelési jogköre, ebben az esetben a vendég az, aki nem teljesíti a megállapodásból őt terhelő kötelezettséget. Az MTÜ jogi álláspontja szerint ez az eset megfelel annak, amikor a vendég nem jelenik meg a szálláshelyen a szolgáltatás kezdő időpontjában. Arra az esetre tehát, ha a vendég nem mutatja be az okmányait, a szerződésszegés általános szabályai, illetve a szállás lemondásának szabályai alkalmazandóak. A lemondásra vonatkozó szabályokról – arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás árának mekkora részét kell megfizetnie a vendégnek – a felek a polgári jog szabályai szerint állapodnak meg egymás között (pl. általános szerződése feltételek keretében).

Személyazonosításra és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016 évi CLVI törvény 9/H.§-a szerinti kötelezettségek teljesítésére kizárólag érvényes okmány alkalmas!
Előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy EU-s vagy schengeni tagállam állampolgára olyan személyi igazolvánnyal szeretné személyazonosságát igazolni, amely az okmányon feltüntetett adatok szerint lejárt, azonban a tagállam rendeleti úton annak érvényességét bármely ok miatt meghosszabbította, így nemzeti jogszabály változás vagy rendkívüli helyzet (pl. járvány) miatt. Ezek az okmányok azonban nem alkalmasak a fent hivatkozott turisztikai törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére.
Javasoljuk, hogy a szállásadó már foglaláskor hívja fel a vendég figyelmét arra, hogy a hatályos magyar jogszabály alapján kötelező okmányolvasás a lejárt.