Gyakori kérdések

A VIZA egy mozaikszó, a Vendég Információs Zárt Adatbázis elnevezés kezdőbetűinek összeolvasásával keletkezett. A VIZA a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H § szerinti turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított tárhely, így ahol a vonatkozó turisztikai jogszabályok tárhelyet említenek, azon a továbbiakban, a teljes honlapon a VIZA rendszert értjük.

A személyes adatok kezeléséről szóló, európai uniós egységes ún. GDPR szabályozás rendelkezései szerint nem az adatok gyűjtése vagy tárolása vált tilossá. A szabályozás újdonsága abban rejlett, hogy az adatok birtokosának tudatában kell lennie, és valós cselekvéssel hozzá kell járulnia ahhoz, hogy bizonyos személyes adatait egy adott folyamat során kezeljék. A vendégek okmányának beolvasása, és az azon lévő adatok tárolása a VIZA rendszerben nem ütközik jogszabályba, sőt, törvény írja elő. A törvény az adatok kezelésével összefüggő kötelezettségekkel szemben is egyértelműen fogalmaz: „A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.” A VIZA rendszer adatkezelési tájékoztatója a vizainfo.hu oldalon olvasható. A szálláshelyeknek egyéni adatkezelési tájékoztatóval kell rendelkezniük.

A szálláshely-szolgáltató tárolja a szálláshelykezelő szoftverében a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevőnek a jogszabályban meghatározott adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig. Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerben rögzítésre. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra.

A VIZA rendszer jogszabályi felhatalmazás alapján kizárólag a szálláshely-szolgáltató azonosítása céljából a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól veszi át az egyes szálláshelyek név és címadatait, más irányú adatkapcsolat nincs a két rendszer között. A rendőrség a VIZA rendszer adatain a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, a körözési eljárás lefolytatása érdekében végezhet célzott keresést egy konkrét adatsorra vonatkozóan, de a VIZA rendszer teljes adattartalma a rendőrség számára sem ismerhető meg. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltató és a kulcsszolgáltató számára az adatok szintén nem megismerhetőek, abba betekintési jogosultsága és technikai lehetősége egyik érintett szervezetnek sincs.

Az okmányolvasónak képesnek kell lennie a törvényben feltüntetett és az okmányokon szereplő adatok beolvasására. Az okmányolvasó a beolvasott adatokat a szálláshelykezelő szoftver adatküldő moduljának adja át.

Igen, amennyiben a jogszabály által elvárt adattovábbításra a mobiltelefonos okmányolvasóval összekapcsolt szálláshelykezelő szoftver igazolással rendelkezik.

A szálláshelykezelő szoftverek – amelyek rendelkeznek a turisztikai tárhelyszolgáltató által kiállított VIZA adatszolgáltatási képességre vonatkozó igazolással – az ellenőrzött és jóváhagyott adatokat az adatküldő modul segítségével továbbítják zárt, titkosított formában, biztonságos interfészen keresztül a VIZA rendszerbe.

Az egyes szálláshelykezelő szoftverek szolgáltatói tudnak arról tájékoztatást adni, hogy melyik okmányolvasó használható az adott szoftverrel. Az okmányolvasók beszerzése és folyamatos üzemben tartása a szálláshely-szolgáltató felelőssége. A Magyar Turisztikai Ügynökség a legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel üzemeltető szálláshelyek számára ingyenesen biztosítja a VENDÉGEM szálláshelykezelő szoftvert, amely maradéktalanul képes ellátni az okmányolvasással és az adattovábbítással kapcsolatos feladatokat is.

A rendőrség a VIZA rendszerben tárolt adatokban informatikai eszköz útján végezhet keresést, amelynek eredményeként azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel vagy szerepelt igénybe vevőként.

Mint az adott vendég adatainak adatkezelőjét, a rendőrség a szálláshely-szolgáltatót keresi meg − ahogyan eddig is − konkrét további adatigény esetén, a rendőrség kéréseit a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen köteles teljesíteni. Ilyen esetben a rendőrségi megkeresésben foglaltak szerint szükséges eljárni.

A rendőrség számára egy speciális lekérdező rendszer áll rendelkezésre, annak érdekében, hogy kizárólag célzottan kereshessen rá egy adott személyre, és senkinek se legyen rálátása a teljes adatbázisra. A lekérdezés eredményeként a rendőrség kizárólag azt az adatot ismerheti meg, hogy a keresésben érintett személyt mely szálláshelyen regisztrálták igénybevevőként.

A szálláshely-szolgáltatót törvény kötelezi arra, hogy a vendég érkezésekor a vendég személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányán lévő adatokat okmányolvasóval a szálláshelykezelő szoftverében rögzítse. A vendéget a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet kötelezi arra, hogy okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak.
„34. § (1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon − felhívásra − bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.”

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének új feltétele, hogy az igénybe vevő a személyazonosító okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak annak érdekében, hogy annak adatait a VIZA rendszerben rögzíteni lehessen. A jogszabály alapján az okmány bemutatásának hiányában a szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A VIZA rendszerbe adatok továbbítására a szálláshely-szolgáltató 2021. szeptember 1. napjától (tervezett indulás!) köteles.

A jogszabály nem tesz különbséget életkor alapján a vendégek okmánybemutatási kötelezettségére vonatkozóan. Ezért minden vendég azonosítására be kell mutatni a fényképes okmányt érkezéskor. A személyi igazolvány igénylése gyermekek számára nincs életkorhoz kötve. Amennyiben Ön vagy az Önnel együtt utazók az utazás megkezdésekor nem rendelkeznének érvényes személyazonosító okmánnyal, javasoljuk, megfelelő időben tekintsék át a magyar személyazonosító okmányok kiadása, cseréje, pótlása feltételeit a Kormányablakok információs oldalán, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szálláshelyre érkezéskor minden utazó érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkezzen:

  • Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
  • Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
  • Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

A hatályos jogszabály szerint amennyiben a vendég nem adja át okmányolvasásra a személyi azonosítására szolgáló okmányt, abban az esetben a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A VIZA rendszerbe adatok továbbítására a szálláshely-szolgáltató 2021. szeptember 1. napjától (tervezett indulás!) köteles.

Arról, hogy a szállásadó milyen módon fizeti vissza az előleget vagy az előre megfizetett teljes szállásdíjat, a Ptk. valamint az adott szálláshely általános szerződési feltételei rendelkeznek.

Az okmányokról gépi úton leolvasható személyes adatok szenzitív adatoknak minősülnek, ezért az adatok továbbítása és tárolása biztonsági szempontból kiemelten fontos. Ennek érdekében a VIZA rendszer csak olyan adatot fogad be, amelyet előzőleg egy megfelelő kulccsal titkosítottak. A titkosítási kulcs minden személy adatai esetében eltérő. A VIZA rendszer üzemeltetője a törvényi előírásoknak megfelelően nem tudja feloldani a titkosítást, így nem ismerheti meg a tárolt adatokat.

Az okmányolvasóval történő adatrögzítés a jogszabályi rendelkezés alapján a vendégérkeztetés folyamatához van kötve. Ebből következően az okmányolvasót a vendég érkezésekor kell használni, mielőtt a szálláshelyet elfoglalná, tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltató az okmány megtekintése és beolvasása hiányában a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A vendég köteles személyazonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatni. Ez a folyamat azonban történhet más helyszínen is, például abban az esetben, ha a szálláshely-szolgáltató nem a szálláshelyen adja át a kulcsot, hanem egy másik helyszínen. A szálláshely-szolgáltatónak azonban meg kell bizonyosodnia a szálláshelyet igénybe vevő kilétéről, annak okmányait be kell olvasnia, ezért elektronikus adattovábbítással és távoli adatküldéssel a jogszabálynak megfelelően ez a folyamat nem végezhető el.

Az okmányolvasót akkor kell használni, amikor a vendéget a szálláshelykezelő szoftverben érkeztetik, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt elvégzik.

A piacon számos okmányolvasó elérhető, eltérő technikai paraméterekkel és teljesítménnyel. A VIZA rendszer számára történő adattovábbításhoz olyan okmányolvasót lehet használni, amely az adattovábbításra igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverekkel együtt tud működni és képes a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatokat beolvasni. Ezek köréről az adott szálláshelykezelő szoftver gyártójától, forgalmazójától szükséges tájékozódni. A VENDÉGEM szoftverhez nem kell önálló okmányolvasó készüléket csatlakoztatni, mert a VENDÉGEM mobilalkalmazás rendelkezik önálló okmányolvasó modullal. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése az okmányolvasón keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.

Magyar állampolgárságú vendég azonosítására személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél is elfogadható. Az Európai Unióból érkező vendégektől a személyi igazolvány és az útlevél fogadható el. Harmadik országból érkező vendégtől kizárólag az útlevél fogadható el személyi azonosításra és okmányolvasásra.

A piacon számos okmányolvasó elérhető. A VIZA rendszer számára történő adattovábbításhoz olyan okmányolvasót lehet használni, amely az adattovábbításra igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverekkel együtt tud működni. Ezek köréről az adott szálláshelykezelő szoftver gyártójától, forgalmazójától szükséges tájékozódni. A legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel üzemeltető szálláshelyek által használt VENDÉGEM szoftverhez nem kell önálló okmányolvasó készüléket csatlakoztatni, mert a VENDÉGEM mobilalkalmazás rendelkezik okmányolvasó modullal. A választott okmányolvasó beszerzése, üzemeltetése és szervizelése – a szálláshelyen használt többi eszközhöz hasonlóan – a szálláshely-szolgáltató feladata.

A jogszabály a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) számára kizárólag statisztikai adatok szolgáltatását írja elő. Ez azt jelenti, hogy az NTAK számára a szálláshelykezelő szoftverben a szálláshely-szolgáltató által kizárólag a vendégek tartózkodásával összefüggő statisztikai jellegű és forgalmi adatok rögzítése és beküldése kötelező. Az NTAK-ba továbbra sem érkeznek személyes adatok. A szálláshely-szolgáltató opcionálisan eddig is rögzíthetett további adatokat a szálláshelykezelő rendszerében, szálláshelykezelő szoftverében adatkezelési tájékoztatójában rögzített egyéni céljainak megfelelően. A VIZA rendszer az eddigi statisztikai jellegű adatszolgáltatástól teljesen eltérő és elkülönült rendszer. Ebbe a rendszerbe kerülnek be titkosított módon azok a személyes adatok, amelyeket a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül rögzített. Az NTAK és VIZA tehát két önálló rendszer, amely önálló rendszerekhez két egymástól teljesen elkülönült informatikai csatornán keresztül csatlakoznak a szálláshelykezelő szoftverek.

A személyazonosításra szolgáló okmány bemutatását a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltételként jogszabály írja elő. Ezzel együtt jogszabály rendelkezik arról is, hogy jogszabályban meghatározott esetekben az okmány bemutatása kötelező. Fentiekre tekintettel a szálláshely-szolgáltató ÁSZF nélkül is jogszerűen kéri a vendégtől az okmány bemutatását. Lásd erről: 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
„34. § (1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon − felhívásra − bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.”
Javasolt azonban a fentiek alapján az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.

A piacon számos okmányolvasó elérhető, ezek működése eltérő lehet. Az egyes okmányolvasók technikai szükségleteiről a gyártó vagy forgalmazó tud pontos felvilágosítást adni. A VIZA rendszer számára történő adattovábbításhoz olyan okmányolvasót lehet használni, amely az adattovábbításra a turisztikai tárhelyszolgáltató által kibocsátott igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverekkel együtt tud működni. Az adattovábbításhoz internet kapcsolat szükséges. Ezek köréről az adott szálláshelykezelő szoftver gyártójától, forgalmazójától szükséges tájékozódni. A VENDÉGEM szoftverhez nem kell önálló okmányolvasó készüléket csatlakoztatni, mert a VENDÉGEM mobilalkalmazás saját okmányolvasó modullal fog rendelkezni.

Igen. A jogszabályban a VIZA rendszer felé előírt adattovábbítási kötelezettség elmulasztása szankciókat von maga után. Az adattovábbítás elmaradását a területileg illetékes jegyző szankcionálja.

Mivel a jogszabály nem tesz különbséget a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők között állampolgárság alapján sem, így minden, magyarországi szálláshelyen megszálló vendég adatait a személy azonosítására szolgáló okmányból, okmányolvasó segítségével kell rögzíteni a szálláshelykezelő szoftverben. Az okmányok olvasására olyan okmányolvasót lehet használni, amely együtt tud működni olyan szálláshelykezelő szoftverrel, ami a turisztikai tárhelyszolgáltató igazolásával rendelkezik arra nézve, hogy képes a VIZA rendszer számára adatot továbbítani. Érdemes olyan okmányolvasót választani a piacon elérhetőek közül, amely felismer minden típusú útlevelet. A VENDÉGEM ingyenesen használható szoftver okmányolvasó modulja a magyar személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél, az európai uniós személyi igazolványok és útlevelek, valamint a harmadik országból érkező vendég esetében az útlevél okmányolvasásra lesz alkalmas.

Igen. A jogszabály nem tesz különbséget a szálláshely-szolgáltatók között típus alapján, tehát minden szálláshely-szolgáltatónak egyformán jogszabályi kötelezettsége az okmányolvasó használata.

A szálláshely-szolgáltató kizárólag úgy érkeztetheti a vendégeit, hogy okmányolvasón keresztül beolvassa a vendég azonosítására szolgáló okmányból az adatokat. Ellenkező esetben a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Ha nem a szálláshely-szolgáltató személyesen, akkor alkalmazottja vagy megbízottja is elláthatja az érkeztetéssel kapcsolatos okmányolvasási feladatokat, ennek megszervezése a szálláshely-szolgáltató feladata és felelőssége. A VIZA rendszer számára történő adattovábbítást a területileg illetékes kereskedelmi hatóság ellenőrzi.

A piacon kereskedelmi forgalomban elérhető okmányolvasó használata esetén azt a társaságot keresse, ahonnan az okmányolvasót beszerezte vagy a szálláshelykezelő szoftver gyártóját, forgalmazóját. A VENDÉGEM alkalmazás használata közben felmerülő kérdés vagy probléma esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz a 06-1-550-1855-ös telefonszámon vagy a turisztika@1818.hu e-mail címen.

A szálláshelykezelő szoftver tud visszajelzést adni az adatok beküldésének sikerességéről vagy sikertelenségéről.

A piacon számos okmányolvasó elérhető, akár egymástól eltérő technikai megoldásokkal is. A VIZA rendszer számára történő adattovábbításhoz olyan okmányolvasót lehet használni, amely az adattovábbításra igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverekkel együtt tud működni. Ezek köréről az adott szálláshelykezelő szoftver gyártójától, forgalmazójától szükséges tájékozódni. A választott okmányolvasó beszerzése, üzemeltetése és szervizelése – a szálláshelyen használt többi eszközhöz hasonlóan – a szálláshely-szolgáltató feladata.

A jogszabály a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) számára kizárólag statisztikai adatok szolgáltatását írja elő. Ez azt jelenti, hogy eddig a szálláshelykezelő szoftverben a szálláshely-szolgáltató által kizárólag a vendégek tartózkodásával összefüggő statisztikai adatok rögzítése és beküldése kötelező az NTAK számára. Ettől függetlenül a szálláshely-szolgáltató opcionálisan további adatokat is rögzíthetett szálláshelykezelő szoftverében, a vendégeivel elfogadtatott adatkezelési tájékoztatójában rögzített egyéni céljainak megfelelően. A VIZA rendszer egy, az eddigi adatszolgáltatástól teljesen eltérő és elkülönülő rendszer. Ebbe a rendszerbe kerülnek azok a személyes adatok, amelyeket a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül rögzített. Az NTAK-ba továbbra sem kerülnek személyes adatok, illetve a VIZA rendszerbe sem kerülnek statisztikai adatok. A két, önálló rendszerhez két külön informatikai csatornán keresztül csatlakoznak a szálláshelykezelő szoftverek.

Igen. Minden év végén elvégzésre kerül az a szűrés, amely a jogszabályban meghatározott időszaknál korábban rögzített és titkosítva tárolt személyes adatokat nem visszaállítható módon törli a rendszerből.

Az okmányolvasóval történő adatrögzítés a jogszabályi rendelkezés alapján a vendégérkeztetés folyamatához van kötve. Ebből következően az okmányolvasót a vendég érkeztetésekor kell használni, mielőtt a vendég a szálláshelyet elfoglalná, tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltató az okmány megtekintése és beolvasása hiányában a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A vendég köteles személyazonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatni. Ez a folyamat azonban történhet más helyszínen is, például abban az esetben, ha a szálláshely-szolgáltató nem a szálláshelyen adja át a kulcsot, hanem egy másik helyszínen. A szálláshely-szolgáltatónak azonban meg kell bizonyosodnia a szálláshelyet igénybe vevő kilétéről, annak okmányait be kell olvasnia, ezért elektronikus adattovábbítással és távoli adatküldéssel a jogszabály szerint ez a folyamat nem végezhető el. A jogszabály nem engedélyez semmilyen más megoldást, kizárólag a vendég jelenlétében történő okmányolvasást, így nincs olyan applikáció, amely ezt az egyszeri, pár perces, személyes találkozást elkerülhetővé tenné.

Az okmányolvasót akkor kell használni, amikor a vendéget a szálláshelykezelő szoftverben érkeztetik, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt elvégzik. A VENDÉGEM alkalmazásban van arra lehetőség, hogy a vendégek okmányait beolvassák, és az adatokat piszkozatként elmentsék. Azonban mindaddig, amíg az érkeztetés folyamatát nem fejezi be a szálláshely-szolgáltató, vagyis nem érkezteti meg a vendégeket a megfelelő módon, addig az adott napot nem lehet lezárni. Ebben az esetben nem csak a vendégek érkeztetése nem történt meg időben, hanem az NTAK számára a statisztikai adatok sem fognak a kellő időben megérkezni.

Adatkezelési tájékoztatóval minden szálláshely-szolgáltatónak rendelkeznie kell, aki a vendégei beazonosítására alkalmas személyes adatokat rögzíti szálláshelykezelő szoftverében. Mivel a VIZA rendszerben is a szálláshely-szolgáltató az adatkezelő és a turisztikai tárhelyszolgáltató az adatfeldolgozó, ezért továbbra is a szálláshely-szolgáltatóknak kell adatkezelési tájékoztatóról gondoskodni. Mivel minden szálláshely-szolgáltató egyedileg határozza meg, hogy milyen személyes adatokat rögzít, milyen céllal és azokat mennyi ideig tárolja, ezért az adatkezelési tájékoztatókat is szálláshelyre és szálláshely-szolgáltatóra szabva szükséges elkészíteni. A tájékoztató elkészítésében a szakmai szervezetek, valamint adatkezelési szakember, szakjogász tud segítséget nyújtani.